ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน  บทร้อยกรอง(Poem) สั้นๆ หลักการอ่าน การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารมารยาทตามสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การพูดขอและให้ข้อมูล  การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน  การออกเสียงคำ  วลี  สำนวนง่ายๆ  ประโยค  คำแนะนำ  ข้อความ  ข้อมูล  บทอ่าน  เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  ข่าวสาร  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ประสบการณ์  การทำงาน  เทคโนโลยี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ฝึกใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้และประเมินตนเอง 

เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

              ต 1.1  2/1-4     1.2  ม 2/1-5     ต 1.3  2/1-3    

              ต 2.1  2/1-3     2.2  2/1-2    

              ต 3.1  2/1       

              ต 4.1  2/1        4.2  2/1       

รวม  20  ตัวชี้วัด