กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

              ปฎิบัติการ ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  และโครงสร้างทางภาษา  พูดและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  ระบุใจความสำคัญ  รายละเอียด  แสดงความคิดเห็น  ขอและให้ข้อมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบ  บรรยายความรู้สึกเรื่องที่ฟังและอ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ความพอเพียง  เข้าร่วมกิจกกรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและอาเซียน  สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  ประเมินการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน

             โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา   การเปรียบเทียบ  การนำเสนอข้อมูล   และการใช้สื่อเทคโนโลยี

              เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสุจริตและมีทักษะชีวิตที่ดีตามแนวทางพระบรมราโชบายรหัสตัวชี้วัด

ต. 1.1 ม.3/3 

ต. 1.1 ม.3/4

ต. 2.1 ม.3/3

ต. 2.2 ม.3/2

ต. 3.1 ม.3/1

ต. 4.1 ม.3/1

ต. 4.2ม.3/1

ต. 4.2ม.3/2รวม  8  ตัวชี้วัด