กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา หรือสาระสำคัญ

คำอธิบายรายวิชา

 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน                           รหัสวิชา ท 23101                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ภาคเรียนที่ 1                                        เวลาเรียน 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสำคัญและอธิบายรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิดบันทึก  ย่อความ  และรายงาน  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่านวิจารณ์

ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ  และความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านตีความ  ประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและมีมารยาทในการอ่าน

                เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน  ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ  เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ  แบบกรอกสมัครงาน  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน  และมีมารยาทในการเขียน

                พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  นำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพูด

จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 

ระดับภาษา  ใช้คำทับศัพท์บัญญัติอธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  และแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทยและคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและท่องบทอาขยาน  นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการอ่าน  เขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรมตามหลักแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียง  และตามวิถีประชาคมอาเซียน

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ท 1.1      ม3/1     ม.3/2      ม.3/3      ม.3/4      ม.3/9     ม.3/10                            

ท 2.1     ม3/1      ม3/2      ม.3/3      ม.3/4       ม.3/5      ม.3/6                 ม.3/7                    ม.3/8     ม.3/9       ม.3/10        

ท 3.1     ม3/1      ม.3/2     ม.3/3       ม.3/4       ม.3/5

ท 4.1     ม.3/1      ม.3/2     ม.3/3       ม.3/4       ม.3/4     ม.3/5     ม.3/6  

ท 5.1     ม3/1      ม.3/2     ม.3/3       ม.3/4       ม.3/5

รวม  32  ตัวชี้วัด