รัฐศาสตร์ เป็นรายวิชาที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจระบบการเมือง และปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์การเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมต่างประเทศในปัจจุบัน