ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาด้วยตนเอง (IS) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ รหัส I20202 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง