กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำงาน
ทำงานด้วยความเสียสละ เห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม ม่ีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร

          
 


ผู้เรียนนำองค์ความรู้ที่ได้มาเขียนรายงาน เอกสารทางวิชาการและนำเสนอเพื่อการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ