กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนวทางด้านการศึกษาต่อด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม

แนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ประเมินการปฏิบัติพัฒนาตนเองเพื่อประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก พัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติและการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพตามเป้าหมาย มุ่งพัฒนาตนเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพปรับความคิด อารมณ์ จิตใจ เพื่อสร้างสุขในการดำรงชีวิต